SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaže, d.o.o. v angleškem jeziku: SIBO GROUP Packaging Development and Production LTD
Sedež: Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Identifikacijska številka za DDV: SI41724577
Matična številka: 5316804000

 

I. IZJAVA O SPREJEMLJIVOSTI

SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaže, d.o.o. v angleškem jeziku: SIBO GROUP Packaging Development and Production LTD (v nadaljevanju: SIBO G. d.o.o.) si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na teh spletnih straneh, ter si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni njihovo vsebino.

 

II. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA UPORABO SPLETNE STRANI IN POVEZANIH SPLETNIH STRANI

SIBO G. d.o.o. ne more jamčiti, da so podatki popolni ali da ne bo prišlo do njihovih sprememb v primeru vdora, virusa ali drugega informacijskega napada, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije, nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. SIBO G. d.o.o. tudi niti deloma niti v celoti ne prevzema odgovornosti (neposredne ali posredne) zaradi zamud, napak ali pomanjkljivosti v vsebini te spletne strani ali pri njeni morebitni uporabi, kot tudi ne ob morebitni prekinitvi ali nerazpoložljivosti storitev. Vsebina spletnih strani v vseh jezikih je informativne narave, zato SIBO G. d.o.o. ne odgovarja za resničnost podatkov, pred oblikovanjem/sprejemom odločitev pa se je vselej potrebno posvetovati s pooblaščeno osebo SIBO G. d.o.o..

Glede na vse zgoraj navedeno SIBO G. d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitno posredno škodo ter tudi ne, vendar ne izključno, za izgube, ki izhajajo iz uporabe/dostopa te spletne strani, izvedenih na podlagi teh podatkov, izgube dobička, izgube poslov, izgube, ki izhajajo iz prekinitev storitev, povečanje stroškov dostopa in obdelavo podatkov.

SIBO G. d.o.o. tudi ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki so zunaj njegovega nadzora, ali za morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi uporabnikovega tehničnega okolja, zlasti strojne in programske opreme, omrežne opreme (modemi, telefoni …), in vseh orodij, uporabljenih za dostop ali uporabo storitev in/ali podatkov.

SIBO G. d.o.o. tudi ni odgovoren za hipertekstovne povezave (t.i.: povezane spletne strani) na druga spletna mesta in zlasti tudi ne za vsebino povezanih spletnih mest ter za hipertekstovne povezave na to spletno mesto; takih povezav ni dovoljeno ustvariti brez predhodnega pisnega dovoljenja SIBO G. d.o.o. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinaša določena tveganja, zato SIBO G. d.o.o. uporabnika poziva, da se s temi tveganji dobro seznani, preden tovrstne informacije iz povezanih strani uporabi ali pridobiva.

 

III. IZKLJUČITEV JAMSTEV

SIBO G. d.o.o. ne zagotavlja ter pod nobenimi pogoji ne prevzema odgovornosti za primernost, posledice, točnost, odsotnost napak, resničnost, aktualnost, zanesljivost in komercialno naravo, kakovost, pravilnost, neponarejenost ali razpoložljivost in dostopnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh.

SIBO G. d.o.o. tudi ne prevzema odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij, vsebovanih na teh straneh, in posledic, ki bi izvirale iz tega, zlasti ne v zvezi s kakršno koli odločitvijo ali dejanjem, opravljenim na podlagi teh informacij. Skladno z navedenim je uporabnik strani sam in izključno odgovoren za uporabo informacij in iz tega nastale rezultate.

Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti podatkov na tej spletni strani in tudi vsak poskus nepooblaščenega dostopanja do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema SIBO G. d.o.o. je kazniv.

 

IV. UPORABA, OBSEG IN NAMEN HRANJENJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik spletne strani www.sibo-group.eu je anonimen, saj SIBO G. d.o.o. z obiskom te spletne strani osebnih podatkov ne zbira, obdeluje, shranjuje. Uporabnik pa bo v povezavi Kontakt, v kolikor bo to želel, prostovoljno zaupal svoje osebne podatke. SIBO G. d.o.o. kot upravljalec teh osebnih podatkov te osebne podatke upravlja na podlagi poslovnega sodelovanja s prijaviteljem, druge osebne podatke pa na osnovi oddanih soglasij za čas trajanja soglasja.

SIBO G. d.o.o. kot upravljalec osebnih podatkov sam ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev uporabi, zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v okviru izvajanja svojih dejavnosti, in sicer za namene vzpostavitve stika z uporabnikom te spletne strani preko povezave Kontakt.

Osebni podatki ki jih zahteva ta Kontakt, so:

 • Ime,
 • Priimek,
 • Naziv podjetja ali naslov,
 • E naslov.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje.

SIBO G. d.o.o. kot upravljalec osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov (30.člen GDPR), v katerih opredeljuje namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, informacijo o razkritju osebnih podatkov tretjim osebam, rok hrambe, splošen opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov (32. člen GDPR).

Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

V. VARNOSTNI UKREPI

Varovanje zbranih osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje programske in strojne opreme.

SIBO G. d.o.o. zbrane osebne podatke izključno in zgolj za zgoraj specificiran namen, jih ne trži ali posreduje tretjim osebam. V izjemnih primerih, kadar to zahteva zakonodaja, SIBO G. d.o.o. posreduje zbrane osebne podatke pristojnim državnim in varnostnim organom.

V kolikor bi si SIBO G. d.o.o. želel obdelovati zbrane osebne podatke za kakšen drug namen, bo pristojna oseba SIBO G. uporabniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovil vse potrebne informacije o drugem namenu in ga zaprosil za predhodno pisno in osebno privolitev.

SIBO G. d.o.o., jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje.

 

VI. PRAVICE UPORABNIKA STRANI

Uporabnik strani ima vse pravice, do katerih je upravičen skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov:

 • Pravica vedeti,
 • Pravica do popravka,
 • Pravica do omejitve obdelave,
 • Pravica do ugovora,
 • Pravica do dostopa,
 • Pravica do izbrisa,
 • Pravica do prenosa podatkov,
 • Pravica v zvezi z avtomatsko obdelavo podatkov,
 • Pravica do pritožbe pri nadzornemu organu.

V kolikor katerakoli od teh pravic ni v nasprotju z določbo druge veljavne zakonodaje.

V kolikor uporabnik želi pridobiti podatke o vseh namenih, za katere SIBO G. d.o.o. uporablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. SIBO G. d.o.o. bo uporabniku v takem primeru posredoval natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov in njihove pravne podlage.

SIBO G. d.o.o. zagotovi uporabniku te spletne strani, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja njihovih pravic, predvsem pravice dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Uporabnik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo, in sicer pisno priporočeno po pošti ali na elektronski naslov: info@sibo-eu.com.

Prejete zahteve obravnava pooblaščenec za varstvo podatkov. SIBO G. d.o.o. je dolžan na zahtevo uporabnika strani odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

SIBO G. d.o.o. je dolžan zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oziroma zahtevane informacije posredovati uporabniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva uporabnik, ima SIBO G. d.o.o. pravico zaračunati razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko SIBO G. d.o.o. zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Uporabnik ima pravico dostopa do osebnih podatkov, zbranih v zvezi z njim, in do preprostega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.

Uporabnik ima pravico od SIBO G. d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, ter kadar je tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Uporabnik ima pravico doseči, da SIBO G. d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Uporabnik ima pravico doseči, da SIBO G. d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. SIBO G. d.o.o. je dolžan osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
(1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
(2) uporabnik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
(3) uporabnik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
(4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
(5) če tako določa veljavna zakonodaja.

Uporabnik ima pravico doseči, da SIBO G. d.o.o. omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:
(1) uporabnik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki SIBO G. d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
(2) obdelava je nezakonita in uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
(3) SIBO G. d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih uporabnik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (4) uporabnik je vložil ugovor v skladu z ZVOP oziroma Splošno uredbo o varstvu podatkov v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.
Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo uporabnika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo
pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. SIBO G. d.o.o. je dolžan pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti uporabnika.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Preklic privolitve posameznika

1. Privolitev je dana za namene, opredeljene v privolitvi, in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, SIBO G. d.o.o. njegovih podatkov za ta namene, za katere je dal preklic, ne bo več uporabljal.
2. Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori pisno priporočeno po pošti ali na elektronski naslov: info@sibo-eu.com.

Ugovor ob nepopolni odločitvi upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

1. Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri SIBO G. d.o.o. v roku 15 dni vloži obrazložen ugovor. SIBO G. d.o.o. je dolžan o ugovoru odločiti v 8 delovnih dneh.
2. Zoper molk upravljavca (če torej SIBO G. d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca) lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.
3. Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

Nadzorni organ je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Zagotovitev podatkov je zakonska in pogodbena obveznost, potrebna za vzpostavitev stika

SIBO G. d.o.o. stremi k minimalizaciji obdelave osebnih podatkov ter si prizadeva zbirati in obdelovati le podatke posameznikov, nujno potrebne za vzpostavitev kontakta, potrebnega za izvajanje zakonskih določil, pogodbenega razmerja, namenov, kot so opredeljeni v privolitvi.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

SIBO G. d.o.o. ne uporablja avtomatiziranih procesov, pri katerih se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim.
V primeru avtomatizirane odločitve bo posameznik predhodno o tem obveščen, prav tako mu bodo omogočene pravica do osebnega posredovanja, pravica, da izrazi svoje stališče, pravica, da dobi pojasnilo k odločitvi, ki je bila sprejeta na ta način, in pravica do izpodbijanja take odločitve.

 

VII. AVTORSKE PRAVICE

Celotna spletna stran je urejena v skladu z veljavno slovensko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in intelektualni lastnini na splošno, kar zadeva obliko (izbira, načrtovanje, razporeditev tematik, sredstva dostopa do podatkov, organizacija podatkov itd.) in tudi vsebino (besedila, slike itd.). Vsebine, prikazane na tem spletnem mestu, so izključna last SIBO G. d.o.o.

Uporabnik se obvezuje, da teh vsebin ne bo uporabljal za nezakonite namene, prav tako tega ne bo omogočili drugim.

Izjemoma so nekatere vsebine (besedila, slike) lahko last njihovih posameznih avtorjev.

Kakršna koli reprodukcija, predstavljanje, distribucija ali redistribucija vsebin tega spletnega mesta bodisi v celoti ali delno v katerem koli mediju ali na kakršen koli način (vključno s, a ne omejeno na predpomnjenje in okvirjanje) ter tudi kakršna koli prodaja, preprodaja, ponovno posredovanje ali kakršno koli dejanje, ki bi take vsebine na kakršen koli način dalo na voljo tretji osebi, je prepovedano. V kolikor uporabnik teh prepovedi ne bo upošteval, je lahko civilno in kazensko odgovorni.

 

VIII. PIŠKOTKI

Družba SIBO GROUP d.o.o. na svoji spletni strani uporablja piškotke, zardi česar bo posameznik za beleženje piškotkov moral dati privolitev, z izbiro gumba se strinjam/se ne strinjam.Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletnega mesta, običajno vsebuje:

 • Ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,
 • Časovna omejenost trajanja piškotka,
 • Vrednost (edinstveno številko).

Vsem kategorijam je skupna časovna omejenost njihovega trajanja. Piškotki lahko torej izvajajo nekaj pomembnih funkcij, kot je npr. izoljšanje uporabniške izkušnje in podobno.

Uporabljeni piškotki

SIBO GROUP d.o.o. na svoji spletni strani uporablja naslednje vrste piškotkov za namene in čas trajanja, kot je razvidno v nadaljevanju:

Naziv piškotka Domena Veljavnost v dnevih Namen
_gid .sibo-group.eu 1 Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
_ga .sibo-group.eu 730 Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
__utmz .sibo-group.eu 182 Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
__utma .sibo-group.eu 730 Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
IDE .doubleclick.net 390 Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
PREF .youtube.com 243 Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 180 Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
pll_language www.sibo-group.eu 365 Nujno potrebno
cookie_notice_accepted www.sibo-group.eu 60 Nujno potrebno

 

Onemogočanje piškotkov

Nastavitve piškotkov se lahko nadzira in spreminja v uporabnikovem spletnem brskalniku. V kolikor se uporabnik ne strinja lahko izbere gumb ne strinjam se. Svojo izbiro lahko uporabnik na tej napravi lahko uporabnik vedno spremeni.

 

Be informed about Sibo G. news. Sign in for free.