Področje uporabe

Predmetni prodajni pogoji se uporabljajo za vse gospodarske in druge subjekte zasebnega in javnega prava, ki v kakršnikoli pravnoorganizacijski obliki nastopajo na trgu ter skladno z veljavno zakonodajo in sklenjenimi dogovori vstopajo v poslovno sodelovanje z dobaviteljem.

 

I. Uporaba

 1. Naročila postanejo zavezujoče šele potem, ko dobavitelj pisno potrdi naročilo. V kolikor se kupec v roku 2 delovnih dneh od dne potrditve naročila ne strinja z vsebino potrdila o naročilu, bo naročilo sklenjeno in zavezujoče pod pogoji, navedenimi v potrditvi.
  Vse spremembe in dodatki k ponudbi morajo biti sklenjeni v pisni obliki v obliki aneksa. Vse ponudbe so spremenljive, razen v kolikor so izrecno označene kot fiksne.
 2. Ti pogoji veljajo za vse posle, tudi če niso izrecno navedeni v potrditvi naročila oz. drugem dokumentu. V kolikor dobavitelj in kupec skleneta poseben dogovor, se v primeru kolizije določb tega dogovora in predmetnih pogojev, uporabljajo določbe teh splošnih prodajnih pogojev.
 3. Splošni prodajni pogoji ter splošni nabavni pogoji kupca se ne uporabljajo, razen če je dobavitelj njihovo uporabo predhodno pisno potrdil. Veljavni predpisi, ki urejajo prodajo na daljavo, niso prenosljivi v komercialna poslovna razmerja, sklenjena z dobaviteljem.
 4. V kolikor postane katera koli določba teh pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh pogojev.

 

II. Cene

 1. Cena je določena ex Works, brez stroškov transporta, carinskih ali uvoznih dajatev oz. izvoznih dajatev in palet; kadar skladno z veljavno zakonodajo ni mogoč povračilo DDV, se cena poveča za predmetni DDV, določenim v nacionalnem zakonodajnem predpisu.
 2. V kolikor po vročitvi ponudbe ali po potrditvi naročila pride do spremembe cen vhodnih surovin in/ali materialnih (tudi pomožnih)  in/ali izdelovalnih stroškov, lahko katera koli stranka zahteva prilagoditev cen. Prilagoditev se določi v skladu z veljavnim faktorjem stroškov v primerjavi s skupno ceno. V kolikor kupec ne sprejme novih cen, določenih na temelju predmetne prilagoditve in ne potrdi novega cenika, ima dobavitelj pravico odstopiti od že vročenih ponudb ter potrjenih naročil ter prekiniti nadaljnjo sodelovanje. V tem primeru kupec nima pravice zahtevati niti odškodnine niti povrnitve stroškov, nastalih zaradi prenehanja sodelovanja, ki je posledica nepotrditve novih cen s strani kupca.

Cena osnovnih surovin se spreminja kvartalno glede na indeksacijo, merjeno po PolymerScan  Platts index-u.

 

III. Dostava, prevzem in višja sila

 1. Plan dostave se določi s prejemom dokumentacije, potrebne za izvedbo naročila, plačilom oziroma pravočasno dobavo materiala, če je bilo tako dogovorjeno. Rok dobave se šteje za izpolnjen po prejemu obvestila o dostavi, tudi v kolikor je rok dejanske dostave zamujen ali je postal nemogoč, pod pogojem, da dobavitelj ni povzročil zamude.
 2. Če dogovorjena dostava ni bila pravočasno zaključena zaradi neposredne napake dobavitelja, mora stranka v vsakem primeru dovoliti razumno časovno obdobje za dostavo.
 3. Delna dobava se šteje za sprejemljivo.
 4. Dobavitelj ima pravico zahtevati od kupca, da ob naročilu določi zavezujoče proizvodne količine na odpoklic ter časovni razpored dostave. V kolikor kupec takšne zaveze ne poda v treh tednih od predmetne zahteve, je kupec v roku nadaljnjih dveh tednov upravičen odstopiti od pogodbe po preteku tega roka, v primerih, ko kupec ne organizira prevoza blaga, to blago poslati na stroške stranke in zahtevati plačilo. Pravico izbire ima izključno dobavitelj.
 5. Če kupec ne sprejme pravilne ponudbe dobavitelja, dobavitelj ni dolžan ponovno vročiti ponudbo, kakor tudi ni vezan na nadaljnjo prodajo temu dobavitelju in lahko brez predhodnega obvestila kupcu brezplačno odstopi od vseh dobavnih elementov, ne glede na druge pravice, pogodbe ali predpise, ki določajo pravila prodaje.
 6. Dobavitelj ima v primeru višje sile pravico odložiti dostavo za ves čas trajanja te sile, vključno z ustreznim obdobjem, potrebnim za vrnitev v normalno stanje, lahko pa v tem primeru v celoti ali delno odstopi od pogodbe. Kot višja sila se štejejo zlasti stavke, blokade ali drugi nepredvidljivi in ​​neizogibni položaji, kot so okvare ali zamude pri prevozu ali prekinitve, pomanjkanje surovin ali energije brez krivde dobavitelja, zaradi katerih dobavitelj, ne glede na vsa njegova razumna prizadevanja, ne more izvršiti pravočasne dostave. To velja tudi v vsakem primeru zamude, torej tudi za zamude, ki se pojavijo po preteklih zamudah ali kadar pride do zamud pri podizvajalcu.
 7. V teh primerih ima kupec pravico od dobavitelja zahtevati, da v dveh tednih izjavi, ali je bodisi odpoved pogodbe bodisi zamujena dobava v teh primerih zanj ustrezna. Če se dobavitelj ne odzove na zahtevo, ima kupec pravico preklicati še nerealizirane dobave.
 8. Dobavitelj je dolžan stranko v najkrajšem možnem obvestiti, da je prišlo do višje sile, specificirane v 6. točki tega člena.

 

IV. Plačilni pogoji

  1. Vsa plačila dobavitelju se izvedejo v € (EURO) na transakcijski račun dobavitelja, navedenim v računu dobavitelja. Kupec je pred nakazilom dolžan preveriti številko računa ter banko, pri kateri je ta račun odprt. Dobavitelj posluje s štirimi transakcijskimi računi:
   • SI56 0294 5026 1055 647 odprt pri NLB d.d.,
   • SI56 0433 1000 2893 237 odprt pri NOVA KBM d.d.,
   • SI56 0313 8100 6379 252 odprt pri SKB d.d.,
   • SI56 0700 0000 0143 262 odprt pri Gorenjska Banka d.d.

   Nakazilo je veljavno izvedeno le, če je izvedeno na zgoraj specificiran račun.
   V kolikor ni drugače dogovorjeno, kupec oz. naročnik blago oz. druge storitve v celoti plača pred dobavo oz. opravo storitve.

  2. V kolikor je drugače dogovorjeno, je kupec v primeru zamude s plačilom dolžan plačati tudi zakonite zamudne obresti v višini 8 % letno; v kolikor je dobavitelju zaradi zamude pri plačilu nastala večja škoda, ima pravico zahtevati tudi povračilo celotne škode.
  3. Plačila z drugačnimi instrumenti (dokumentarni akreditiv, bančna garancija, menica itd.) so dovoljeni le na podlagi izrecnega predhodnega pisnega sporazuma in samo za izpolnjevanje obstoječih obveznosti. Vse stroške, povezane s temi načini plačila, trpi kupec.
  4. Kupec je upravičen zadržati plačilo samo, če je njegov zahtevek nesporen ali utemeljen v veljavni zakonodaji. Reklamacija kupca ni podlaga za zadržanje plačil, kar zlasti velja za zadržanje plačil za nereklamirano blago.
  5. Neupoštevanje plačilnih pogojev v dveh zaporednih koledarskih mesecih oziroma v primeru nastanka okoliščin, iz katerih izhaja resen dvom v plačilno sposobnost kupca, ima za posledico takojšnje plačilo vseh zapadlih terjatev. V teh primerih ima dobavitelj tudi pravico zahtevati predplačilo za vse neporavnane dobave ter odpovedati pogodbo.
  6. Za zakonit namen zavarovanja terjatev je kupec dolžan dobavitelju na njegovo pisno zahtevo brezplačno posredovati resnične in popolne pisne podatke o svojem finančnem stanju in poslovanju.

 

V. Pakiranje, odprema, prenos tveganja in sprejemanje zamud

 1. V kolikor ni dogovorjeno drugače, embalažo, način prevoza in prevozno pot izbere dobavitelj. Dobavitelj ima tudi pravico izvršiti prevoz preko angažiranja svojega izbranega špediterja pod dogovorjenimi pogoji.
 2. Dobavitelj pakira in odpremi blago, pakiran na EURO paleti, ki se posebej računa. Vsakršno spremembo pakiranja in označevanja ter drugo, dodatno zahtevo kupca pri odpremi in/ali pakiranju blaga kot so označevanje blaga, prilagojeno potrebam kupca ipd. je dobavitelj upravičen dodatno zaračunati.
  V kolikor odpremo organizira kupec, je dolžan informacijo o dnevu naklada pisno sporočiti najkasneje en dan pred planiranim dnem naklada, in sicer do 10.ure dopoldan.
 3. Kupec je dolžan poskrbeti za zavarovanje blaga od izhodiščnega kraja dalje ter prevzem blaga v namembnem kraju.
 4. Če kupec to pisno zahteva, je dobavitelj na stroške kupca dolžan blago zavarovati v višini nabavne vrednosti blaga.
 5. Če stranka zamuja s prevzemom dobave, ima dobavitelj pravico računati stroške hrambe za ves čas zamude. V tem primeru je kupec dolžan plačati stroške hrambe oz. skladiščenja za vsak dan zamude. Stroški hrambe oz. skladiščenja so določeni v ceniku dobavitelja.

 

VI. Pridržek lastninskih pravic

 1. Vse dobave so last dobavitelja, dokler vse terjatve kupca do dobavitelja niso v celoti izpolnjene. Pridržek lastninske pravice na dobavljenem blagu (pridržano lastništvo blaga) učinkuje kot dobaviteljeva varščina, vse dokler niso terjatve v celoti plačane. Če se plačila izvedejo z drugimi plačilnimi instrumenti, se do celotnega plačila vseh terjatev lastništvo ne prenese na kupca.
 2. Nadaljnja obdelava blaga, ki ga dobavlja dobavitelj, se lahko izvede samo pod pogojem prenehanja pridržka lastninske pravice (na podlagi poplačila zapadlih terjatev). V kolikor kupec pridržano blago obdeluje naprej, postane dobavitelj solastnik tako proizvedenega blaga, in sicer do sorazmerne vrednosti neto prodajne cene tako proizvedenega blaga, ki služi kot rezervirano lastninsko blago za zavarovanje terjatev. O tem dejstvu dobavitelj obvesti končnega kupca. V kolikor je bil končni kupec dobroveren in je na pridržanem blagu pridobil lastninsko pravico v skladu s pravili 64. člena Stvarnopravnega zakonika, dobavitelj v tem primeru proti kupcu sproži  odškodninski zahtevek zaradi kršitve pogodbene obveznosti.
 3. Nadaljnja prodaja rezerviranega lastniškega blaga s strani kupca je dovoljena le kot del običajne poslovne prakse in pod pogojem, da stranka doseže dogovor z dobaviteljem glede rezerviranega lastniškega blaga, kakor je opredeljeno v 1. do 3. odstavku tega člena. Kupec nima nobene druge pravice v zvezi z rezerviranim lastniškim blagom, zlasti za uporabo blaga za zastavo ali za drugačno obliko zavarovanja.
 4. Kupec se v zvezi s tem členom odpove vsem zahtevkom do dobavitelja iz naslova rezerviranega lastniškega blaga, ki bi lahko bili posledica nadaljnje prodaje blaga in vseh drugih upravičenih terjatev, vključno s pripadajočimi pravicami do svojih strank. Kupec je na zahtevo dobavitelja dolžan dobavitelja takoj obvestiti in priskrbeti vso potrebno dokumentacijo za zavarovanje pravic dobavitelja do (končnih) kupcev kupca.
 5. Če kupec proda rezervirano lastniško blago po nadaljnji obdelavi v kombinaciji ali dodatku z drugim blagom, ki ni last dobavitelja, kot je opisano v 2. in / ali 3. odstavku tega člena, se kupec odpove vseh zahtevkom v višini vrednosti računa rezerviranega lastniškega blaga dobavitelja.
 6. Kupec je dolžan dobavitelja nemudoma obvestiti o kakršnikoli zaplembi ali zasegu rezerviranega lastniškega blaga s strani tretje osebe. Vse povezane stroške, ki nastanejo zaradi takšnega posredovanja, trpi kupec, v kolikor te stroške ni povzročila tretja oseba.
 7. Če dobavitelj ukrepa v skladu z zgornjimi klavzulami in zahteva vrnitev rezerviranega lastniškega blaga, ima dobavitelj pravico do neposredne prodaje tega blaga (brez bremen) ali prodaje omenjenega blaga na dražbi. Vrednost vrnjenega rezerviranega lastniškega blaga se neposredno oz. na dražbi proda po prodajni ceni. V teh primerih so izključeni kakršnikoli odškodninski zahtevki, zlasti nadomestilo za škodo ter izgubljeni dobiček.

 

VII. Garancija za napake materiala

 1. S strani kupca pisno potrjena risba opredeljuje kakovost in design izdelka ali njihovo implementacijo v primeru dogovorjenega in potrjenega vzorca izdelka, ki ga dobavitelj posreduje kupcu. Kakršnokoli sklicevanje na tehnične standarde je zgolj pomoč za opredelitev kakovosti izdelkov in se ne sme razlagati kot opredelitev integritete izdelka. Med strankami se tudi brez posebnega pisnega dogovora uporablja običajna toleranca standardov v industriji in se vrednotijo skladno s pravili AQL. Če ni pisnega sporazuma, se proizvodnja izvede s standardnimi industrijskimi materiali srednje kakovosti in v skladu s sporazumno ali brez dogovora glede na splošno sprejete proizvodne postopke. Manjša odstopanja v barvi , obliki  ter druga manjša odstopanja ne predstavljajo pravno veljavne napake. Predmetno velja tudi za različice končnega serijskega izdelka.
 2. Dobavitelj lahko jamči za funkcionalnost in primernost dobavljenega blaga šele po izrecnem predhodnem potrdilu kupca, pod pogojem, da je funkcionalnost in primernost določno, jasno, v celoti in pisno opredelil in potrdil kupec.
 3. Očitne kakovostne in količinske napake je potrebno grajati takoj, ko so odkrite, najkasneje dva delovna dneva po razkladu izdelka v namembnem kraju. Skrite napake je potrebno grajati takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev po razkladu izdelka v namembnem kraju, razen če je dogovorjeno drugače.
  V pravočasni in pravilni notifikaciji (grajanju) napak, t.i. reklamaciji je potrebno dokazati temelj odgovornosti in višino škode ter priložiti vse relevantne dokaze. Kupec je dolžan tudi dopustiti možnost aktivnega reševanja reklamacije s pooblaščeno osebo dobavitelja.
 4. V kolikor so odkrite napake, za katere odgovarja dobavitelj, je dobavitelj po lastni presoji upravičen: bodisi povrniti škodo bodisi zamenjati izdelke z napako z brezhibnimi izdelki. V tem primeru ima kupec pravico znižati nabavno ceno ali preklicati pogodbo, če dobavitelj ne izpolni svoje obveznosti zamenjave blaga v razumnem roku ali napak ne odpravi po večkratni zamenjavi.
  Nadaljnje terjatve, zlasti povračilo nastalih stroškov ali delne oz. polne odškodnine (premoženjska in nepremoženjska škoda, izgubljeni dobiček) zaradi napak, so zajete v omejitvah garancijske odgovornosti v skladu s št. VIII. Reklamirane količine blaga je dobavitelju na njegovo zahtevo potreba vrniti.
 5. Nepooblaščena ponovna uporaba in nepravilno ravnanje z izdelki ima za posledico izgubo kakršnekoli pravice zahtevati nadomestilo za okvarjene dele. Kupec ima po predhodnem pisnem dogovoru z dobaviteljem ter pod pogojem, da dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, pravico blago z napako popraviti, vse z namenom, da bi se izognili nesorazmerni škodi ali in posledično zahteva povračilo ustreznih stroškov.
 6. Običajna obraba, ki jo posledica normalne rabe, ne daje pravice do uveljavljanja garancijskih zahtev.
 7. Pravica do povračila škode zajema zgolj upravičen zahtevek, ki odraža pravično odškodovanje kupca, ne pa tudi neupravičeno obogatitev kupca iz škodnega primera.

 

VIII. Splošne omejitve oz. izključitve odgovornosti

  1. Dobavitelj je odgovoren samo za škodne primere, v katerih je dobavitelj, njegovi vodilni delavci ali podizvajalci naklepno ali s hudo malomarnostjo povzročili smrt, poškodbo organa ali ogrozil zdravje.
  2. Zakonska garancija izdelka ne vpliva na krivdo dobavitelja, njegovih vodilnih delavcev ali podizvajalcev, pa tudi ne na kakršnokoli odgovornost v zvezi s pravnim izpolnjevanjem garancije za integriteto izdelka.
  3. Odgovornost v primerih iz prvega odstavka tega člena je omejena na predvidljivo neposredno in pravično škodo.  Pogodbene obveznosti se razumejo tako, da pokrivajo temeljne, osnovne obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, ki so pomembne za pravilno izvajanje pogodbe ter znatno vplivajo na razmerje zaupanja med pogodbenimi partnerji, zlasti o ponudbi in pomembnih obveznostih poročanja.
  4. Vendar to ne pomeni, da se zahteva po dokazu ne spremeni v slabši položaj kupca.
  5. Izključena je odgovornost dobavitelja za škodo, ki je posledica napak surovine, iz katere je dobavitelj izdelal blago.
  6. Izključena je odgovornost dobavitelja za škodo, ki je posledica opustitve dolžnega ravnanja kupca. Med dolžno ravnanje kupca se šteje zlasti natančno in celovito pisno opredeliti specifikacije proizvodov, potrebne za namensko rabo ter kakovosten in količinski pregled proizvodov ob dobavi.
  7. Vsak udeleženec v poslovnem sodelovanju z dobaviteljem je dolžan skladno z načelom vestnosti in poštenja dobavitelju v celoti, po resnici in v najkrajšem možnem času sporočiti vse podatke in okoliščine, ki so mu kot udeležencu v proizvodnem procesu končnega produkta znane oz. bi mu morale biti znane.
  8. Dobavitelj odgovarja za ustreznost po tehnični risbi, ki jo je kupec pisno potrdil z vzorčnimi proizvodi.
  9. V kolikor se proizvod dobavitelja vgradi oz. uporabi kot polizdelek s polizdelkom oz. proizvodom drugih proizvajalcev, dobavitelj ne odgovarja za funkcionalno ustreznost njenega proizvoda (tesnjenje, navor, vrtenje,…).
  10. Dobavitelj ne odgovarja za mehanske poškodbe proizvodov, ki so posledica obremenitev v proizvodnem procesu drugih proizvajalcev, ki SIBO G. niso znane in tudi ne morejo biti znane. Dobavitelj tudi ne odgovarja za druge poškodbe proizvodov, ki so posledica ravnanj drugih proizvajalcev.
  11. V kolikor kupec predhodno pisno potrdi nakup proizvodov, katerih iz objektivnega vzroka ni bilo mogoče vzorčiti oz. testirati, v celoti prevzema vso odgovornost za napake in neuporabnost le-teh. Enako velja tudi za morebitne težave, katerih nastop je mogoč v procesu proizvodnje.
  12. Dobavitelj in kupec pisno ugotovita začetek in konec razvojnega projekta.
  13. Nihče od udeleženih v razvojnem projektu nima ne po temelju ne po višini pravice zahtevati povračila kakršnekoli (celotne oz. delne) odškodnine za škodo (navadna škoda, nepremoženjska škoda, izgubljeni dobiček), ki je posledica napak, pomanjkljivosti oz. izgub pri uporabi, testiranjih oz. vzorčenju proizvoda, ki je predmet razvoja v tem projektu.
  14. Proizvode, ki so testirani oz. vzorčeni v razvojnem projektu, kupec v serijske namene uporabi na lastno odgovornost.
  15. Dobavitelj jamči za primernost proizvoda ob ustrezni rabi.
  16. Dobavitelj jamči za uporabnost produktov 3 leta, štetega od dne proizvodnje, pod pogojem, da se ti produkti skladiščeni v ustreznih prostorih: prostorih, ki so suhi, brez neposredne izpostavljenosti sončni svetlobi ter nad lediščem.
  17. Postopki vzorčenja za pregled so opredeljeni v skladu z mednarodnim standardom ISO 2859-1. Če ni posebej dogovorjeno s kupcem, veljajo vrednosti AQL: za kritično napako 0,1; za večjo napako 1,0; za manjše napake 4,0.
   V skladu s tabelo AQL (splošna stopnja kontrole II) in glede na velikost Lot je določena velikost vzorca dohodnega inšpekcijskega pregleda.

   KATEGORIJA NAPAK
   Zero Kritična Velika Majhna
   AQL 0 0,1 1 4
   OPIS NAPAKE
   –  Pomešani izdelki x
   –  Napačen material x
   –  Nedolitost x (ali) x (ali)
   –  Film >0,3mm x (ali) x (ali)
   –  Barvno odstopanje x (ali) x (ali)
   –  Poškodovani (stisnjeni) x (ali) x (ali)
   –  Poškodba navoja x (ali) x (ali)
   –  Ostanek zunanjega dolivka >0,5mm x
   –  Ostanek notranjega dolivka >1,5mm x
  18. Izjava o omejitvi odgovornosti »ZAHTEVEK«
   Garancijske pravice kupca zahtevajo, da blago pregleda takoj po prejemu in dobavitelja pisno takoj po inšpekcijskem pregledu obvesti o kakršnihkoli očitnih napakah i /ali da dobavitelja takoj po njihovi identifikaciji obvesti o kakršnihkoli skritih napakah, tako da natančno navede napako.

   

 1. Če je ugotovljena napaka, za katero je odgovoren dobavitelj, bo dobavitelj po svoji izključni izbiri upravičen bodisi odpraviti napako bodisi zagotoviti naknadno dostavo.
  Dobavitelj ne odgovarja za primernost kombinacije polnilnih vsebin in pene na sponge aplikatorju.
  Vse izjave, tehnični podatki in priporočila dobavitelja in njegovih podružnicah (v nadaljevanju: dobavitelj), temeljijo na testih, za katere dobavitelj meni, da so zanesljivi, ne dajejo pa nobenega jamstva ali garancije.
  Vsi izdelki dobavitelja se prodajajo z razumevanjem, da je kupec neodvisno določil primernost takšnih izdelkov za svoje namene.
  Če ni določeno drugače, jamči dobavitelj za ustreznost svojega blaga (tako v materialu kot izdelavi) v obdobju treh let od izdelave.
  Kupčevo edino in izključno pravno sredstvo za napake v tem 3-letnem obdobju je izključno pravica zahtevati zamenjavo izdelkov z napako. Izključna pravica dobavitelja pa je, da se glede na okoliščine posameznega primera odloči za izdajo dobropisa ali povračila največ v višini, ki ne presega nakupne cene izdelka z napako.
  V nobenem primeru dobavitelj ne bo odgovoren za odškodnino v višini, ki presega nakupno ceno izdelka z napako.
  Noben delavec ali predstavnik dobavitelja ni pooblaščen, da daje kakršno koli garancijo v nasprotju z zgoraj navedenim. Nobena opustitev, sprememba, dopolnitev ali sprememba zgornjih pogojev ni veljavna, razen če jih pisno in podpisuje direktor dobavitelja.
  Ta garancija, ki je posebej navedena zgoraj, izključuje vsa druga jamstva, izrecna ali implicitna, vključno, zlasti glede prodajnosti ter primernosti za kakršno koli uporabo in/ali kršitve.
  Dobavitelj izrecno zavrača izključitev vseh drugih jamstev. Dobavitelj v nobenem primeru ne odgovarja kupcu ali kateri koli drugi pogodbenici za posredno, posledično, naključno, posebno ali kaznovalno škodo.

 

IX. Specifikacije orodja

 1. Kupec z dobaviteljem dogovori specifikacije orodja, na temelju katerih dobavitelj izdela zavezujočo ponudbo. Ponujena cena zajema tudi enkraten strošek za izdelavo vzorcev ter postopek testiranja in obdelave, ne zajemajo pa stroškov, nastalih zaradi sprememb, ki jih kupec zahteva potem, ko je bila ponudba sprejeta. Vzorčenje, ki jih zahteva in izvede dobavitelj, se izvede na stroške dobavitelja.
  Dobavitelj ima pravico s kupcem dogovoriti delno plačilo ob dobavi FOT vzorcev. V izogib nejasnosti, so FOT (First of Tool) vzorci prvi fizični vzorci izdelka, proizvedeni z orodjem skladno s standardi industrije in so dokaz, da je orodje izdelano, optimizacija delovanja orodja in/ali korekcija izdelka pa sledi po izdelavi FOT vzorcev.
 2. Dobavitelj zadrži lastništvo vseh orodij za kupca ali pisno dogovorjeno tretjo osebo, razen če ni pisno dogovorjeno drugače. Orodje se uporablja samo za naročila kupca, razen če ni pisno dogovorjeno drugače, vse dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne, prevzemne in druge dogovorjene obveznosti. Dobavitelj brezplačno servisira orodje le, če dogovorjena proizvodna količina oz. rok delovanja predmetni servis zahteva in je to dogovorjeno pisno. Obveznost dobavitelja za skladiščenje orodja preneha dve leti po dostavi zadnjih pisno dogovorjenih količin oz. poteku pisno dogovorjenega roka. Po preteku tega roka dobavitelj kupca pozove, da naj na svoje stroške orodje odpelje; v nasprotnem primeru ga odstrani dobavitelj na stroške kupca.
 3. V kolikor orodje po poteku pisno dogovorjenega roka ni plačano v celoti, ima dobavitelj pravico zahtevati preostali znesek.
 4. Če ni dogovorjeno drugače, se lastništvo orodja prenese na kupca potem, ko je bila njegova prodajna cena v celoti plačana. Dobavitelj je dolžan orodja označiti kot lastnino kupca in na pisno zahtevo in stroške kupca to premoženje zavarovati.
 5. Razen v primerih iz tega člena, stroške skladiščenja, servisa in vzdrževanja orodij, ki so last kupca ali orodij, ki jih kupec izroči dobavitelju v neposredno posest, v celoti trpi kupec. Obveznosti dobavitelja prenehajo, ko kupec po izpolnitvi pogodbe in ustrezni pisni zahtevi dobavitelja ne prevzame oz. odstrani orodij v dogovorjenem oz. primernem roku. Dobavitelj ima pravico zadržati orodja, dokler stranka ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti.

 

X. Dokumentacija

 1. Dobavitelj obdrži izključno lastninsko ter avtorske pravice na osnutkih, dokumentaciji, skicah, risbah in drugi dokumentaciji. V kolikor kupec zagotovi vzorce, osnutke, dobavitelj pridobi soavtorstvo v obsegu, v katerem je dobavitelj oblikoval ta vzorec ali koncept.
 2. Če kupec ne poda naročila, mora kupec nemudoma vrniti dobavitelju vso dokumentacijo, vključno z vsemi izvodi. Digitalne kopije se trajno uničiti.
 3. Dobavitelj je v tem primeru oproščen kakršnihkoli morebitnih terjatev tretjih oseb, ki so izročili morebiten model oz. podali idejo.
 4. Vsak osnutek, risba, maketa itd., izdelan s strani dobavitelja, ostane v lasti dobavitelja, tudi če je bil kupcu zaračunan strošek izdelave le-teh.

 

XI. Dobava materialov

 1. Če je dogovorjeno, da kupec dobavlja proizvodne materiale, se ti materiali dostavijo na kupčeve stroške in tveganja, pravočasno in v dobrem stanju ter s količinskim popustom najmanj v višini 5%.
 2. Če stranka ne ravna skladno s prejšnjim odstavkom, trpi vso škodo, vključno z dodatnimi stroški, nastalimi zaradi prekinitev proizvodnje, razen v primeru višje sile.

 

XII. Pravice do komercialne zaščite in pravne omejitve

 1. Za vse dobave, ki temeljijo na risbah, modelih, vzorcih ali delih, ki jih zagotovi kupec, ta jamči, da se ne krši poslovnih pravic tretjih oseb v državi, za katero se blago proizvaja. Dobavitelj ima pravico opozoriti kupca na njemu znano veljavno zakonodajo, ni pa to njegova dolžnost. Kupec prevzame vse morebitne zahtevke tretjih oseb iz tega člena ter izključno in v celoti ​​plača odškodnino za nastalo škodo. Dobavitelj ima pravico prekiniti vse delo – brez preučitve pravnega položaja – dokler kupec ne pojasni pravnega položaja po tem, ko je bila izdana sodna prepoved tretje osebe za zaščito poslovnih pravic tretje osebe. Če bi nadaljevanje pogodbe postalo nevzdržno za dobavitelja, lahko dobavitelj odstopi od pogodbe.
 2. Vse risbe in vzorci, ki so bili izročeni in dane na voljo dobavitelju, a niso vodili k sklenitvi pogodbe, se na zahtevo dobavitelja vrnejo v najkrajšem možnem času; v kolikor te zahteve ni, je dobavitelj upravičen do uničenja vseh risb in vzorcev, in sicer v roku treh mesecev po vročitvi ponudbe. Ista obveznost velja tudi za kupca. Stranka, ki ima pravico do razpolaganja, obvesti drugo stranko o nameri, preden prične z razpolago.
 3. Dobavitelj ohrani vse premoženjske pravice, avtorske pravice, pravice do komercialne zaščite, zlasti pravice uporabe in izkoriščanja modelov, obrazcev, objektov, modelov in risb. Na zahtevo mora kupec brez odlašanja vrniti vse zapise, dokumentacijo, obrazce, vzorce ali modele, vključno z vsemi kopijami.

 

XIII. Prakse prehrane ali farmacevtske prakse ter materialov za recikliranje

 1. Vsaka stranka je dolžna preveriti ustreznost uporabljenih materialov za svoje izdelke/namen. Dobavitelj ni dolžan izvesti nobenega nadaljnjega preverjanja ustreznosti in izključuje kakršnokoli odgovornost za to.

 

XIV. Veljavnost

 1. Ti splošni prodajni pogoji se 15.12.2018 objavijo na uradni strani dobavitelja in začnejo veljati 01.01.2019.
 2. Ti Splošni prodajni pogoji so skladni z zakonodajo republike Slovenije, ki izključuje uporabo oz. veljavnost kateregakoli pravnega pravila, ki bi povzročilo uporabo katerekoli zakonodaje, razen zakonodajo slovenskega prava.
  Morebitne spore v zvezi s temi Pogoji ali na podlagi teh Pogojev, bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo v sporu posredovala Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije kot samostojna in neodvisna arbitraža, ki organizira in zagotavlja strankam podporo pri reševanju sporov z arbitražo, mediacijo, posredovanjem in drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov. Arbitraža poteka v Ljubljani, Slovenija, jezik postopka pa bo angleščina.
 3. Ne glede na drugi odstavke tega člena lahko stranka za potrebe sodnega varstva pred pristojnim sodiščem v Kranju, Slovenija, ne da bi pri tem uporabila zgoraj specificirano arbitražo, zahteva sodno varstvo. Pristojnost sodišča v Kranju je izključna in ne more biti stvar dogovora.

 

Boštjan Šifrar

 

POLITIKA KAKOVOSTI

Poslovna strategija razvoja in rasti skupine Sibo G. temelji na osvajanju zahtevnih kupcev, ki si želijo dolgoročnega partnerja, kateri jim nudi brezhibne izdelke, strokovno tehnično svetovanje, zanesljivost in točnost dobav ter odlično prodajno storitev. Zato si nenehno prizadevamo za zagotavljanje visoke ravni kakovosti, ne le vseh naših procesov, temveč celotne dobaviteljske verige.

To dosegamo s:

 • sistemom vodenja kakovosti, ki temelji na standardu ISO 9001:2015
 • dobro proizvodno prakso (GMP), ki zajema proizvodnjo in kontrolo v prostorih čiste proizvodnje,
 • stalnim in načrtnim izboljševanjem vseh naših poslovnih procesov na podlagi rednega spremljanja realizacije zastavljenih ciljev,
 • kakovostnim in odgovornim delom vseh naših zaposlenih, pa tudi zunanjih partnerjev, saj se zavedamo, da prav vsi, vsak na svojem področju, prispevamo svoj delež h kakovosti in
 • stalnim izobraževanjem in razvojem vseh naših zaposlenih, tako na področju kakovosti kot tudi na področju osebnostne rasti.

 

Vse aktivnosti za zagotavljanje kakovosti stalno preverjamo in izvajamo ustrezne preventivne in korektivne ukrepe za izboljševanja stanja kakovosti v smeri zagotavljanja proizvodnje in izdelkov brez napak.

Kakovost je torej za nas več kot le tehnični pojem. Je način razmišljanja in dela, ki se potrjuje v zadovoljstvu naših kupcev in odraža v naših poslovnih rezultatih.

OKOLJSKA POLITIKA

Z globalizacijo so se lokalna prizadevanja za čisto okolje združila v skupne cilje, katerim sledimo tudi mi. V proizvodnji skrbimo, da je vpliv na okolje v skladu z zakonsko regulativo in sprejetimi poslovnimi odločitvami vodstva podjetja. Čista narava ter urejeno okolje so vrednote in sestavina organizacijske kulture podjetja Sibo G. Za doseganje postavljenih ciljev načrtujemo razvoj tehnologij in proizvodov na tak način, da je obremenjevanje okolja pri njihovi proizvodnji čim manjše. To dosegamo tudi s pomočjo standarda ISO 14001:2015 in aktivnosti, ki jih izvajamo na področju ravnanja z okoljem so:

 • nenehno izboljševanje in preprečevanje onesnaževanja okolja (voda, zrak, zemlja),
 • izvajanje zakonskih in drugih zahtev, ki so povezane s prepoznanimi okoljskimi vidiki,
 • izpolnjevanje svojih obveznosti glede skladnosti,
 • usposabljanje osebja, ki izvaja naloge, ki lahko povzročijo pomembne vplive na okolje,
 • zagotavljamo ustrezne vire za izboljševanje pomembnih okoljskih vidikov in
 • dvigovanje okoljske zavesti pri vseh, ki delajo v podjetju Sibo G.

POLITIKA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

V podjetju Sibo G. se zavedamo naše odgovornosti do zaposlenih, zato jim zagotavljamo varno delovno okolje. Za vsa delovna mesta periodično ocenjujemo tveganja in jih s primernimi varstvenimi ukrepi ohranjamo na sprejemljivi ravni ter tako dolgoročno vplivamo na nenehno izboljševanje delovnih razmer. To dosegamo tudi s pomočjo standarda ISO 45001:2018 in aktivnosti, ki jih izvajamo na področju varnosti in zdravja pri delu so:

 • upoštevanje zakonskih in drugih zahtev, ki se nanašajo na vidike varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • redno preverjanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter ukrepanje v smislu preprečevanja in izboljšav,
 • redno dopolnjevanje izjave o varnosti z oceno tveganja glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih procesih,
 • usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu, požarne varnosti in prve pomoči,
 • zagotavljanje sredstev in opreme za varno delo,
 • izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in razporejanje zaposlenih na taka dela, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju in
 • spodbujanje zaposlenih k zdravemu načinu življenja.

Vodstvo podjetja bo s svojim osebnim zgledom prispevalo k dvigu varnostne kulture zaposlenih.

HIGIENSKA POLITIKA

Higiena je veda, ki se ukvarja z osveščanjem in ohranjanjem zdravja ljudi ter preprečevanjem bolezni. Higiena torej pomeni več kot le čistoča. Osnovni namen higiene izdelkov je preprečiti bolezni, ki bi se lahko prenašale z onesnaženim izdelkom.

 

Za zagotovitev higiene izdelkov iz proizvodnje Clean Room in Farmacije, veljajo v podjetju Sibo G. naslednja pravila:

 

 • v proizvodnji je potrebno nositi čisto zaščitno obleko in zaščitna pokrivala, ki v celoti pokrijejo lase, brado,
 • potrebno si je razkužiti ali umiti roke pred rokovanjem z izdelki in po uporabi stranišča,
 • nohti ne smejo biti lakirani in morajo biti postriženi,
 • umetni nohti niso dovoljeni,
 • ni dovoljeno nošenje nakita (razen prstanov brez draguljev ali nakita pod obleko),
 • ni dovoljeno nošenje ročne ure ali pisala v zgornjem žepu,
 • ni dovoljeno prehranjevanje in pitje v proizvodnji,
 • v proizvodnji ni dovoljeno vrtanje po nosu, grizenje nohtov ter čiščenje ušes,
 • v proizvodnji ne smejo delati osebe, ki trpijo zaradi nalezljive bolezni, kožne bolezni ali imajo odprte rane,
 • kajenje je dovoljeno samo na za to označenem zunanjem mestu,
 • vzpostavljen je program za zatiranje škodljivcev: miši oz. drugi glodavci ter leteči insekti (muhe, mušice, komarji, …),
 • izvajanje usposabljanja za uveljavljanje Dobre Proizvodnje Prakse (GMP),
 • organizacija ter redno vzdrževanje in čiščenje strojev ter proizvodnih prostorov,
 • skladiščenje izdelkov v zaprtem in suhem skladišču, zaščitenih pred sončnimi žarki, kjer je kontrolirana temperatura in vlaga.

HACCP POLITIKA

HACCP je sistem, ki zagotavlja varnost živil, saj omogoča obvladovanje morebitnih škodljivih dejavnikov, ki lahko ogrožajo zdravje. Temelji na analizi možnih tveganj (Hazard Analysis) in obvladovanju kritičnih kontrolnih točk v procesu (Critical Control Point), čemur je treba prilagoditi tudi infrastrukturo in proizvodno opremo.

HACCP politika podjetja SIBO velja za tiste proizvode, ki kasneje pridejo v kontakt s hrano. Družba ugotavlja, da je učinkovito nadzorovanje higiene bistvenega pomena, da bi preprečili škodo na zdravju in ekonomske posledice bolezni zaradi škode, ki jo povzroča kontaminirana ali pokvarjena hrana.

Aktivnosti, ki jih izvajamo na področju varnosti živil so:

 • poslovanje s skladu z veljavno zakonodajo na področju varnosti živil,
 • spoštovanje zahtev kupcev,
 • vzdrževanje HACCP načrta varnosti proizvodov, ki pridejo v kontakt s hrano,
 • zagotavljanje, da so vsi zaposleni, ki sodelujejo pri ravnanju s proizvodi, ki pridejo v kontakt s hrano, ustrezno usposobljeni in opremljeni,
 • spoštovanje politike varnosti in zdravja pri delu,
 • spoštovanje politike o uporabi stekla, ostrih predmetov in krhke plastike,
 • spoštovanje higienske politike.

POLITIKA O UPORABI STEKLA, OSTRIH PREDMETOV IN KRHKE PLASTIKE

Politika podjetja SIBO o uporabi stekla, ostrih predmetov in krhke plastike je, da zagotavlja in vzdržuje varne ter zdrave delovne pogoje ter da sledi delovni praksi, ki bo varovala zaposlene, naše izdelke, kupce in širšo javnost. Razbito steklo, oster predmet ali delček plastike, lahko ogrozi varnost in zdravje zaposlenih ter kupcev, zato v podjetju veljajo naslednja pravila:

 

 • Vsa razsvetljava (neonska, steklene žarnice, …) mora biti zaščitena s prozornim plastičnim ohišjem, ki se ne drobi. V primeru razbitja razsvetljave, se delci ujamejo v to zaščitno ohišje.
 • Ogledala ne smejo biti v proizvodnji ali v skladišču, dovoljena so samo pred vstopom v proizvodnjo.
 • Vrata ne smejo vsebovati stekla.
 • Znotraj proizvodnje je prepovedana uporaba olfa nožev, krhke plastike in stekla.
 • V podjetju imamo register stekla, ki se ga redno pregleduje in vzdržuje.
 • Vsako nepotrebno steklo, ostri predmet ali krhka plastika v proizvodnji in skladišču se mora odstraniti.
 • Zaposleni ne smejo vnesti stekla, olfa nožev ali krhke plastike v območje proizvodnje, razen če je nujno potrebno (npr. vzdrževalna dela).
 • V primeru kakršnekoli nesreče povezane s steklom, krhke plastike ali dela rezila, je potrebno mesto razbitja takoj očistiti, tako da zagotovimo, da steklo, krhka plastika ali rezilo ne bo onesnažilo druge dele podjetja. Vsak onesnažen izdelek ali material mora biti uničen in odstranjen. Vodja proizvodnje mora zabeležiti poročilo o nesreči, ki navaja kaj je bilo uničeno, kdaj in kje je prišlo do nesreče, kaj je bilo uničeno pri izdelkih in materialih (če sploh) in kdo je izvedel postopek čiščenja. Vodja kontrole mora odobriti poročilo o nesreči, da je bilo čiščenje učinkovito in da je površina varna za normalno delovanje.

Zgoraj navedena pravila veljajo za proizvodnjo in skladišče. S tem so zajeti vsi prostori, kjer se giba material in izdelki, to je od skladišča do proizvodnje in odpreme.

Be informed about Sibo G. news. Sign in for free.